dimarts, 15 de març del 2005

SI JO FOS PRIMER MINISTRE

Si alguna més que improbable vegada jo esdevingués Primer Ministre del meu país, prendria les següents mesures només entrar:

1. Limitació de mandats.
Cap càrrec polític no podria exercir més de dues legislatures, siguin consecutives o no.

2. Reforma de la llei electoral.
Les llistes electorals serien obertes, tot al contrari que ara. Només així el poder legislatiu seria independent del executiu. La separació de poders ha de ser una obsessió en una democràcia.

3. Llei de finançament de partits.
Els partits es podrien finançar rebent contribucions tan de particulars com d'empreses fins a una quantitat límit, aquestes quantitats haurien de ser fetes públiques.

4. Clausura de la conselleria de cultura.
La cultura l'ha de fer la societat civil, no el poder constituït. Només d'aquesta manera la cultura deixaria de ser dirigida i manipulada pel poder polític.

5. Retirada de la major part de subvencions.
La majoria de les vegades, una subvenció és una quantitat de diners que surt d'una butxaca pobre per anar a una que no ho és. En tot cas, si se'n haguessin de repartir, hauria de ser per un procés ben clar i amb data límit.

6. Dissolució de les empreses públiques que realitzen obres públiques.
I al mateix temps, prohibició que cap ens públic constituís cap empresa d'obres públiques. Les obres públiques les atorgaria el govern a empreses privades en un concurs públic, tot ben emparat per la llei per evitar corrupcions a l'hora d’atorgar-les.

7. Disminució de sous i privilegis als parlamentaris.
Sense comentaris.


Hi han moltíssimes mesures més que jo prendria, sobretot encaminades a garantir els drets del consumidor i a evitar els abusos de poder tan polític com econòmic. La sensació que té la gent que els polítics formen una casta especial és un símptoma del divorci entre la societat i la política.